**Błąd**
  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/ken oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/ken_gl oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/pas oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/klasa1/jesien oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/nowy_rok oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

Ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011

Ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011

Dyrektor szkoły zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji
roku szkolnego w roku szkolnym 2010/2011,
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego,
ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno
wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011:

2 listopada 2010 r.
12 listopada 2010 r.
7 stycznia 2011r.
4 kwietnia 2011r. dzień sprawdzianu klasy szóstej
2 maja 2011 r.

W dniach tych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
Ze względów organizacyjnych o uczestnictwie w zajęciach
wychowawczo-opiekuńczych rodzic lub prawny opiekun zobowiązany
jest powiadomić w formie pisemnej wychowawcę klasy lub
najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym
w/w dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych.
                                                                                        
                                                                                       
Dyrektor szkoły                                                                                           
Krystyna Szarowska

„Małe Centrum Badawczym”


„Małe Centrum Badawczym”

Nasza placówka planuje stworzyć możliwości do rozwoju zainteresowań uczniów poprzez działania w „Małym Centrum Badawczym”.  W każdym ośrodku zainteresowań znajdą się uczniowie z różnych klas. Działania będą ukierunkowane na samodzielne zdobywanie wiedzy, pracę badawczą, rozwój współpracy międzyklasowej, międzyszkolnej oraz międzynarodowej. Przez okres 3 lat uczniowie przeprowadzą wiele doświadczeń, badań, analiz związanych z funkcjonowaniem w najbliższym środowisku przyrodniczym i kulturowym.
Każdy uczeń będzie decydował i wybierał, jaki rodzaj działań chciałby podjąć aby rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty.
Uczniowie będą pracować metodą  projektów, swoje wyniki będą publikować na platformie, tworzyć wspólne dokumenty, odbywać wirtualne spotkania i dyskusje za pomocą narzędzia Elluminate. Planowanie, analiza, wnioskowanie i oceniane będą owocem wspólnej pracy wszystkich grup.
Finałem rocznej pracy będzie Siedlecki Piknik Naukowy, na którym poszczególne ośrodki  zaprezentują swój dorobek przed lokalnym środowiskiem.

Nabór do "Małego Centrum Badawczego" w ramach projektu "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji" do dnia 30 września 2010 roku.

Wykaz kół pozalekcyjnych:

- matematyczne "Ściłowcy,
- literackie "Gryzipiórki",
- artystyczne "Talenciaki",
- przedsiębiorczości "Biznesowcy",
- taneczno - sportowe,
- przyrodnicze "Tropiciele",
- z j. angielskiego "Obieżyświaty".

Regulamin naboru:

- ilość osób na jedno kółko - 15,
- obowiązuje koejność zgłoszeń,
- istnieje możliwość zapisu do więcej niż jedno koło,
- szczegółowe zasady naboru są dostępne u koordynatora projektu mgr Iwony Idzikowskiej.

 

ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/ken oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

....Przepraszamy Was za wszystko, co się stało, co się stanie.
Za kawały i za wygląd , bo naprawdę Was kochamy!
Zamiast kwiatów,  zamiast listów,  bukiet słów Wam przesyłamy.
Przepraszamy Was za wszystko, bo naprawdę was kochamy...”

Takie śpiewające życzenia usłyszeli wszyscy pracownicy naszej szkoły. Oprócz nich mieliśmy okazję wysłuchać utworów literackich napisanych przez naszych kolegów.
{gallery}foto/2010-2011/ken{/gallery}

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/ken_gl oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

15 października 2010 r. w świetlicy wiejskiej w Osieku uroczyście obchodzono gminny DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. Gospodarzem okolicznościowego spotkania była Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska ./ FOTO /W uroczystości zorganizowanej w ramach obchodów święta Edukacji Narodowej uczestniczyli:   ·nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi ze wszystkich szkół podstawowych oraz przedszkola prowadzonych prze Gminę Lubin wraz z ich Dyrektorami ·pracownicy wspierających pracę jednostek oświatowych Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Lubin ·Komisja Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin reprezentowana przez Wandę Wójtowicz – Przewodniczącą Komisji oraz Marię Pluta -członka Komisji ·Przewodniczący Rady Gminy Lubin –  Roman Komarnicki   ·a gospodarzem spotkania była Pani Wójt - Irena Rogowska wraz  z Sekretarzem Gminy Lubin – Jadwigą Ignatowską -Zając·Skarbnikiem Gminy Lubin –  Marzeną Kosydor ·Kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia – Barbarą Tórz.   W gronie zaproszonych osób byli również: ·Rzecznik Prasowy Gminy Lubin – Janusz Łucki ·Redaktor Naczelny Informatora Gminnego – Jan Chełpa.     ·Po serdecznym powitaniu zaproszonych gości przekazana została wszystkim zebranym informacja o otrzymaniu przez Panią Wójt Gminy Lubin z rąk Wiceminister Edukacji Narodowej medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Medal nadawany jest m.in. osobom których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania. Gromkimi barwami podziękowano Pani Wójt za ogromny wkład działań na rzecz rozwoju gminnej oświaty oraz złożono gratulacje z okazji otrzymania tak znaczącego wyróżnienia państwowego.   Następnie Pani Wójt skierowała serdeczne i pełne ciepła słowa do wszystkich obchodzących Święto Dnia Edukacji Narodowej, dziękują za ogromne zaangażowanie w przekazywaniu młodemu pokoleniu wiedzy i ciekawości świata, za wysiłek włożony w kształcenie oraz kształtowanie właściwych postaw wśród młodych ludzi - przyszłości naszego narodu.   Słowa uznania dla ciężkiej i jakże odpowiedzialnej pracy nauczyciela skierowała do wszystkich pracowników jednostek oświatowych w imieniu swoim i Przewodniczącego Rady także Wiceprzewodnicząca Rady Maria Pluta.   ·Następnie dokonano uroczystego wręczenia wyróżnień dla osób szczególnie zaangażowanych w rozwój gminnej oświaty, za podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów   p. Barbara Tórz – Kierownik RO ogłosiła, że w 2010r, Nagrodę Wójta Gminy Lubin za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizację innych zadań statutowych szkoły otrzymali : ·Pani Anna Bojakowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych - za szczególne zaangażowanie w życie społeczności szkolnej, a zwłaszcza przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dla klasy III "Moja mała Ojczyzna" oraz programów własnych "Agresja pod kontrolą", i programu socjoterapeutycznego dla uczniów klasy VI "Żyć w zgodzie ze sobą i innymi", systematyczne doskonalenie warsztatu pracy zawodowej. · ks. Ryszard Dąbrowski – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Siedlcach - za szczególne zaangażowanie w życie społeczności szkolnej, a zwłaszcza organizowanie    i promowanie szkolnych akcji charytatywnych, współorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów, działania wychowawcze w zakresie między innymi opracowania programu wspierającego rodzinę "Rodzina wolna bez przemocy", współtworzenie programu Dolnośląskiej e-szkoły, wspieranie rozwoju kompetencji informatycznych nauczycieli.Aktu wręczenia nagród dokonały:  Wójt Irenę Rogowską – wręczanie listów gratulacyjnych;  Sekretarz Gminy Jadwiga Ignatowska -Zając – odczytywanie listów gratulacyjnych oraz wręczanie kwiatów; Skarbnik Gminy Marzena Kosydor – wręczanie upominków okolicznościowych; wyczytywanie nagrodzonych osób- Kierownik Referatu Oświaty Barbara Tórz   Za zaangażowanie w tworzenie atrakcyjnej oferty Szkoły/ Przedszkola, dbałość o podnoszenie poziomu edukacyjnego oraz podejmowanie starań na rzecz unowocześniania procesu edukacyjnego i wychowawczego, właściwą realizację zadań administracyjno-ekonomicznych obsługę administracyjną, a także aktywność i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków - nagrody otrzymują także Dyrektorzy Szkół i Przedszkola oraz za wspieranie szkół w działalności ekonomiczno-administracyjnej również Dyrektor ZEAS;   Na ręce Dyrektorów w podziękowaniu dla wszystkich pracowników jednostek oświatowych wręczone zostały symboliczne bukiety kwiatów zarówno od Pani Wójt, jak i od Rady Gminy;   Z dodatkowych środków zabezpieczonych w budżecie gminy możliwe było uhonorowanie nagrodami z okazji DEN jeszcze innych nauczycieli mocno zaangażowanych w działalność swoich jednostek oświatowych osiągających wiele sukcesów pedagogicznych, wyróżniających się w swojej pracy zawodowej, często podejmującym wiele dodatkowych przedsięwzięć i cieszących się dużym uznaniem organu prowadzącego, kierownictwa oraz swoich uczniów – z każdej ze szkół i tak ze SP w Siedlcach - nagrodę otrzymało 4 nauczycieli w tym (Iwona Idzikowska, Barbara Szkudlarek, Joanna Wiorek, Anna Wysocka); z SP w Raszówce 5 nauczycieli (Renata Gruca, Irena Wituszyńska, Agata Szczytyńska, Marzena Barska i Iwona Niemiec); z SP w Niemstowie- 5 osób (p. Mirosława Korzeniowska, Irena Gałach, Marta Pacyna, Jolanta Wojtal, Violetta Stępień); w gronie 4 nagrodzonych nauczycieli z SP w Krzeczynie Wielkim znalazły się (Marta Orligóra, Małgorzata Zapiór, Małgorzata Szeliga i Anna Barnat); wśród 3 nagrodzonych nauczycieli z SP w Szklarach Górnych były (Danuta Więczkowska, Danuta Kasperska i Agata Szymańska); 4 nauczycieli to grono nagrodzonych z Przedszkola w Raszówce ( Lucyna Wolska, Maria Doniec, Irena Stanisławiszyn i Katarzyna Jankowy).   Gorącymi brawami złożono nagrodzonym podziękowania i gratulacje.   Wzajemnym słowom uznania , podziękowania nie było końca: ·przedstawicie Rady Gminy – dziękowali Dyrektorom Szkół, Wójt, Kierownikowi Referatu Oświaty ·Dyrektorzy Szkół – dziękowali przedstawicielom Rady Gminy, Wójt, Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy oraz Kierownikowi Referatu Oświaty ·obdarowując się wzajemnie kwiatami ·Pani Wójt dziękowała wszystkim obchodzącym to święto dla których ufundowane zostały drobne upominki.   Po wręczeniu wszystkich nagród oraz kwiatów wszyscy nagrodzeni ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.     Wzniesieniem przez Panią Wójt i Przewodniczącego Rady toastu za pomyślność pracowników oświaty zakończono część oficjalna spotkania.   Część artystyczną wykonał lokalny kabaret z Krzeczyna Wielkiego „Ale Baby” zarówno wykonywane skecze, jak i utwory muzyczne nawiązywały do szkolnych tematów. W podziękowaniu za występ wykonawcom wręczony został kosz wiktuałów. Mili goście nas5tępmie podjęci zostali poczęstunkiem pieczołowicie i smakowicie przygotowanym przez panie kucharki na co dzień gotujące w kuchni SP w Raszówce, a następnie wspólnie wszyscy bawili się przy dźwiękach muzyki.   Do równie miłego spotkania w roku przyszłym.


Info : Referat Oświaty , JCH
Zdjęcia: JCH
Źródło: strona www gminy Lubin

{gallery}foto/2010-2011/ken_gl{/gallery}

PASOWANIE NA UCZNIA

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/pas oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

PASOWANIE  NA UCZNIA

15 października 2010 roku uczniowie klasy 1 zostali uroczyście pasowani na uczniów naszej szkoły. Oczywiście problemów nie zabrakło. Duszki szkolne pierwsze złożyły protest  na ręce pani Dyrektor. Twierdziły, że takich maluchów nie można przyjąć do szkoły, ponieważ „płaczą, marudzą, nic nie umieją i tylko się z duchów śmieją”.  Nic to jednak nie pomogło: pierwszaki recytowały, śpiewały i chyba polubiły te białe szkolne marudy. Nie było wyjścia: pani Dyrektor po uroczystym ślubowaniu dokonała pasowania na ucznia.
A potem były same przyjemności: najmłodsi otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców i klasy II i VI i udali się na poczęstunek do klasy.
Tego dnia w szkole towarzyszyli im rodzice, opiekunowie i inni najbliżsi.
{gallery}foto/2010-2011/pas{/gallery}

TAK ROZWIJAMY SWOJE ZAINTERESOWANIA

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/klasa1/jesien oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

TAK ROZWIJAMY SWOJE ZAINTERESOWANIA

Klasa 1 podczas dodatkowych zajęć stara się rozwijać swoje umiejętności. Poznaje nowe techniki plastyczne, od których bolą palce, ale efektowne jesienne drzewo było tego warte. Brawa dla: Kasi, Amelii, Matryny, Julity, Ewy, Uli i Patryka – za cierpliwość i doprowadzenie pracy do końca.

{gallery}foto/2010-2011/klasa1/jesien{/gallery}

WESOŁYM POCIĄGIEM W NOWY ROK SZKOLNY

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/nowy_rok oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

WESOŁYM  POCIĄGIEM  W  NOWY  ROK  SZKOLNY


1 września 2010 roku uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po mszy w kościele udaliśmy się pod pomnik na siedleckim cmentarzu, aby oddać hołd tym, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny w czasie II wojny światowej. Razem z nami była pani wójt -  Irena Rogowska oraz pani sołtys wsi Siedlce – Danuta Nożewska.  Złożyły przy pomniku wieniec ku czci poległych.
Po krótkiej przerwie znaleźliśmy się na sali gimnastycznej, która zamieniła się w mały dworzec a dyżurny ruchu zaprosił wszystkie pierwszaki do pociągu ze stacją końcową: SZKOŁA. Zabrzmiał dzwonek, który zaprosił nas na spotkanie z wychowawcami a pani Dyrektor życzyła wszystkim samych szóstkowych  dni.

{gallery}foto/2010-2011/nowy_rok{/gallery}

**Jesteś tutaj: **Home