W roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siedlcach rozpoczęła realizację projektu „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych w szkołach Gminy Lubin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach programu prowadzone są dodatkowe zajęcia m.in. z zakresu: nauki języków obcych; nauk matematyczno ‐ przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu. Zorganizowane zostanie szkolenia w zakresie wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, kształtowania kompetencji kluczowych uczniów oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doposażone zostaną pracownie: matematyczna i przyrodnicza w sprzęt niezbędny do prowadzenia innowacyjnych zajęć metodą eksperymentu.

Zorganizowano wycieczkę 30 uczestników projektu z klas 1-4 do Centrum Edukacyjnego Wrocławski Park Technologiczny na zajęcia „Kolorowe laboratorium”.

Programem objętych zostało 55 uczniów z klas IV – VII i 24 uczniów z klas I – III (łącznie 79 osób) oraz 10 nauczycieli. Realizowanych było 12 różnorodnych zajęć:

Lp

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko prowadzącego

Ilość uczniów

Ilość zrealizowanych zajęć

1

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego Gr I i II

Magdalena Pisulska

8+8

15+15

2

Zajęcia rozwijające z przyrody

Ewa Sukiennik

8

30

3

Zajęcia wyrównawcze z przyrody

Ewa Sukiennik

8

15

4

Zajęcia metodą eksperymentu z przyrody

Ewa Sukiennik

8

30

5

Zajęcia rozwijające z matematyki Gr I i II

Kinga Asmus – Kożuszek

8+8

15+15

6

Matematyka a logiczne myślenie

Kinga Asmus - Kożuszek

8

30

7

Kreatywne myślenie Gr I i II

Barbara Szkudlarek

8+8

30+30

8

Przyroda metodą eksperymentu

Anna Rogalska

8

30

9

Zajęcia psychoedukacyjne

Karolina Nowak

8

12

 

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia przeprowadzili diagnozy umiejętności kluczowych. Na ich podstawie opracowali raport oraz indywidualne ścieżki rozwoju dla każdego ucznia. Diagnozę tą powtórzyli po zakończeniu cyklu zajęć wykazując, że uczniowie osiągnęli rozwój swoich umiejętności kluczowych.

Zajęcia psychoedukacyjne: Badania diagnozy końcowej wykazały, iż jest znaczny postęp z samokontrolą i radzeniem sobie z agresją. Współpraca w grupie i relacje z rówieśnikami poprawiły się, natomiast w dalszym ciągu należy nad tym pracować. Jeśli chodzi o przestrzeganie zasad i norm to u większości uczniów uległo poprawie, chociaż nadal należy wpajać uczniom zasady i normy, by uzyskać prawidłowość funkcjonowania.

Zajęcia rozwijające z matematyki Gr I: Wskaźniki wszystkich badanych umiejętności wzrosły. Ogólny wzrost wyników wynosi 22,6%. Największy wzrost wykazuje umiejętność wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji (o 32,5%) oraz wykorzystanie i tworzenie informacji (o 24,5%). Pozostałe umiejętności wykazują postęp o 19% sprawność rachunkowa oraz o 16% rozumowanie i argumenatcja.

Zajęcia rozwijające z matematyki Gr II: Wskaźniki wszystkich badanych umiejętności wzrosły. Ogólny wzrost wyników wynosi 10,2%. Największy wzrost wykazuje umiejętność wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji (o 13%) oraz sprawność rachunkowa (o 12%). Pozostałe umiejętności wykazują postęp o 8,5% wykorzystanie i tworzenie informacji oraz o 7,3% rozumowanie i argumenatcja.

Matematyka a logiczne myślenie: Wskaźniki wszystkich badanych umiejętności wzrosły. Ogólny wzrost wyników wynosi 31,6%. Największy wzrost wykazuje umiejętność sprawność rachunkowa (o 32,5%) oraz rozumowanie i argumenatcja (o 37,5%). Pozostałe umiejętności wykazują postęp o 9,5% wykorzystanie i tworzenie informacji oraz o 16,6% wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

Zajęcia rozwijające z przyrody: Badania diagnostyczne wykazały wzrost takich umiejętności jak: czytanie o 37%, pisanie o 56%, rozumowanie o 15% oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce o 39%.

Zajęcia wyrównawcze z przyrody: Realizacja celów projektu pozwoliła na postęp w opanowaniu umiejętności kluczowych. Czytanie o 71%, rozumowanie o 30% oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce o 18%. Ogólny poziom umiejętności wzrósł o 30%.

Zajęcia metodą eksperymentu z przyrody: Przeprowadzone badania diagnostyczne potwierdzają wzrost opanowania umiejętności kluczowych. Największy postęp uczniowie wykazali w umiejętności wykorzystanie wiedzy w praktyce (o 33%). Postęp wykazały również umiejętności czytanie o 18% oraz pisanie o 7%.

Przyroda metodą eksperymentu klasa 3: Wyniki diagnozy końcowej wykazują duży procent opanowania umiejętności o charakterze matematyczno – przyrodniczym. Większość uczniów osiągnęła wynik powyżej 90% co może wskazywać na bardzo dobre opanowanie wiadomości i umiejętności w badanych obszarach. Wzrost wyników uczniów wyniósł 31%.

Przyroda metodą eksperymentu klasa 1 i klasa 2: Poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i środków dydaktycznych uczniowie spędzali czas bawiąc się i jednocześnie ucząc. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość poszerzania i pogłębiania wiadomości i umiejętności matematycznych, doskonalili   kreatywne myślenie matematyczne, rozwijali pomysłowość w myśleniu i działaniu. Dobór zadań sprzyjał samodzielnemu i logicznemu myśleniu, a także rozwijał ich zdolności i zainteresowania. Bardziej zrozumieli celowość uczenia się matematyki, wykorzystania jej w praktyce. W wyniku realizacji programu uczniowie nauczyli się: rozwijać swoje matematyczne zainteresowania, doskonalić umiejętności przewidywania i myślenia logicznego, kształtować pamięć i myślenie abstrakcyjne, współpracować w grupie, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, rozmawiać o matematyce. Wyniki badań diagnostycznych wskazują wzrost kształtowanych umiejętności w klasie 1 o 29%, natomiast w klasie 2 o 13%.

Harmonogram zajęć

Typ zajęć

Dzień

Godziny

Prowadzący

Kreatywne myślenie Gr I – klasa 1

Wtorek

 

11:55-12:40

 

Barbara Szkudlarek

Kreatywne myślenie Gr II – klasa 2

Czwartek

12:50-13:35

Barbara Szkudlarek

Przyroda metodą eksperymentu – klasa 3

Wtorek

12:50-13:35

Anna Rogalska

Przyroda wyrównawcze  - klasy 4-6

Wtorek

13:45-14:30

Ewa Sukiennik

Przyroda rozwijające – klasa 5

Poniedziałek

12:50-13:35

Ewa Sukiennik

Matematyka rozwijające – klasa 4

Czartek

12:50-13:35

Kinga Asmus-Kożuszek

Matematyka rozwijające – klasa 5

Środa

13:45-14:30

Kinga Asmus-Kożuszek

Język angielski rozwijające – klasy 6-7

Czwartek

13:45:14:30

Magdalena Pisulska

Język angielski rozwijające – klasa 4

Piątek

12:50-13:35

Magdalena Pisulska

Matematyka a logiczne myślenie

Wtorek

Środa

12:50-13:35 (luty, maj)

12:50-13:35

Kinga Asmus-Kożuszek

Przyroda metodą eksperymentu

Wtorek

 

Środa

12:50-13:35 (marzec, kwiecień)

13:35-14:30

Ewa Sukiennik

Psychoedukacyjne

Czwartek

13:35-14:30

Karolina Nowak

**Jesteś tutaj: **Home Projekty Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych