Podsumowanie realizacji projektu w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/19 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siedlcach kontynuowała realizację projektu „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych w szkołach Gminy Lubin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (realizacja w roku szkolnym 2017/18-2018/19).

 Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 W ramach programu prowadzone są dodatkowe zajęcia m.in. z zakresu: nauki języków obcych; nauk matematyczno ‐ przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu. Zorganizowane zostanie szkolenia w zakresie wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, kształtowania kompetencji kluczowych uczniów oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doposażone zostały pracownie: matematyczna i przyrodnicza w sprzęt niezbędny do prowadzenia innowacyjnych zajęć metodą eksperymentu.

Zorganizowano wycieczkę 30 uczestników projektu z klas 4-8 do Centrum Edukacyjnego Wrocławski Park Technologiczny na zajęcia „Kolorowe laboratorium” oraz „Od pomysłu do projektu”. Celem wjazdu było wzięcie udziału w warsztatach proponowanych przez WPT, które jest miejscem łączącym naukę i biznes z zaawansowanymi technologiami. Wrocławski Park Technologiczny to nowoczesne zaplecze badawczo-rozwojowe, na które składają się nowoczesne laboratoria produkcyjne lub biurowe, a także rozbudowana sieć networkingowa. W dużym skrócie WPT wspiera innowacje i pomaga w przekształceniu ich w ogromny sukces. Uczniowie mieli okazję ten jeden raz stać się jego częścią. Na miejscu podzieleni zostali na dwie grupy piętnastoosobowe. Jedna z nich wzięła udział w zajęciach z zakresu „laboratorium na wesoło”, a druga grupa uczestniczyła w zajęciach z przedsiębiorczości. „Laboratorium na wesoło” odbyło się w rytm myśli, która od zawsze przyświecała twórcom WPT – od pomysłu do produktu. Uczestnicy warsztatów mieli wykonać eksperyment. Meritum był superabsorbent, czyli niezwykle chłonny polimer, który znajdował się wewnątrz pampersa. Młodzi naukowcy przy użyciu pampersowego polimeru, wody i barwników, tworzyli swoje własne, zupełnie indywidualne prace. W niewielkim czasie, drobiny różnokolorowych barwników zamieniały się w bardzo twórcze prace naszych małych laborantów. Na każdej tacy z polimerem powstawały prawdziwe dzieła sztuki, począwszy od zwierząt, poprzez ludzi, a skończywszy na krajobrazach i różnych postaciach. Każdy kreował z wyobraźni. Druga grupa, starszych uczniów, wzięła udział w zajęciach „na poważnie”, zetknęli się z prawdziwą „przedsiębiorczością”. Co to w praktyce miało oznaczać? Zajęcia miały na celu umożliwić uczniom bezpośrednie zetknięcie się ze światem biznesu. Tak, właśnie uczestnicy zajęć zamienili się w prawdziwych przedsiębiorców, a zadaniem ich było zaprojektowanie i wymyślenie innowacyjnego, wielofunkcyjnego urządzenia wspomagającego naukę, które będzie spełniało konkretne kryteria. Podzieleni na mniejsze grupy przedsiębiorcy zabrali się do pracy, od projektu do wykonania. Efekt końcowy był zadziwiający, każda z grup miała do zaproponowania coś zupełnie innego, swój wynalazek, który spełniał wszelkie kryteria. Podczas tych zajęć uczniowie poznali wady i zalety prowadzenia innowacyjnego biznesu, dowiedzieli się skąd czerpać motywacje do tworzenia nowych rozwiązań, a przede wszystkim jakie wyzwania stoją przed młodymi przedsiębiorcami. Uczestnicy obu grup chętnie i z zaangażowaniem wzięli udział w warsztatach, wykonywali bardzo ciekawe zadania, pobudzali swoją kreatywność, rozwijali wyobraźnię, a także możliwości wyrażania siebie.

 

Programem objętych zostało 63 uczniów z klas IV – VII i 16 uczniów z klas II – III (łącznie 79 osób) oraz 7 nauczycieli. Realizowanych było 12 różnorodnych zajęć:

 

Lp Nazwa zajęć Imię i nazwisko prowadzącego Ilość uczniów Ilość zrealizowanych zajęć
1 Zajęcia rozwijające z języka angielskiego Gr I i II Magdalena Pisulska 8+8 15+15
2 Zajęcia rozwijające z przyrody Agnieszka Kocaba 8 30
3 Zajęcia wyrównawcze z przyrody Agnieszka Kocaba 8 15
4 Zajęcia metodą eksperymentu z przyrody Agnieszka Czerwińska-Rożałow 8 30
5 Zajęcia rozwijające z matematyki Gr I i II Kinga Asmus – Kożuszek 8+8 15+15
6 Matematyka a logiczne myślenie Kinga Asmus - Kożuszek 8 30
7 Kreatywne myślenie Gr I Anna Cieleń 8 30
8 Kreatywne myślenie GrII Barbara Szkudlarek 8 30
9 Przyroda metodą eksperymentu Agnieszka Czerwińska-Rożałow 8 30
10 Zajęcia psychoedukacyjne Karolina Nowak 8 12

 

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia przeprowadzili diagnozy umiejętności kluczowych. Na ich podstawie opracowali raport oraz indywidualne ścieżki rozwoju dla każdego ucznia.

 

Zajęcia psychoedukacyjne: W grupie uczestniczyło 8 osób, dwie dziewczynki i sześciu chłopców z klas IV-VIII z czego trójka z nich posiada orzeczenie. Podczas zajęć uczniowie uczestniczyli w pogadankach, filmach profilaktycznych, a także ćwiczeniach praktycznych. Praca w pomieszanych wiekowo grupach wpłynęła bardzo pozytywnie na wzajemne relacje rówieśników. Ćwiczenia w grupie pozwoliły dzieciom na wyrażanie swoich emocji pozytywnych oraz negatywnych ukazując przy tym możliwości reagowania na stres i sytuacje trudne. Uczestnicy zajęć pracowali wspólnie ucząc się przy tym akceptacji i współpracy z innymi. Zadawali szereg pytań, uczestniczyli w inscenizacji mającej na celu wdrążenie zasad bezpieczeństwa i nienaruszania dóbr osobistych. Pogadanki miały na celu wyeliminowanie zaburzeń zachowania i skorygowanie niedostatków wychowawczych. Ocena skuteczności programu odbywała się na bieżąco poprzez ocenę postępów ucznia lub ich brak, porównując zachowania wcześniejsze i dotychczasowe, a także rozmowy z nauczycielami na temat postępów uczniów we wszystkich zakresach.

 

Zajęcia rozwijające z matematyki Gr I i II: Zajęcia przeprowadzone były w dwóch grupach po 8 osób. Uczniowie systematycznie uczęszczali na zajęcia i chętnie brali w nich udział. Zajęcia te miały na celu rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy, rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętności twórczego i logicznego myślenia, stymulowanie rozwoju uczniów, rozbudzanie ciekawości oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych. Dzieci w ramach zajęć doskonaliły technikę liczenia, rozwiązywały zadania tekstowe (w tym konkursowe), grały w gry matematyczne i logiczne. Rozwiązywały labirynty i łamigłówki matematyczne. Układały mozaiki matematyczne. Na zajęciach wykorzystano szereg pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych zakupionych w ramach projektu. Stosowano różne metody i formy pracy, dostosowane do zainteresowań uczniów. Realizując treści programowe uwzględniano potrzeby uczniów, zapewniono im poczucie bezpieczeństwa. Stosowano wyłącznie wzmocnienia pozytywne, motywując uczniów do dalszej pracy. Realizacja programu oparta była na akceptacji i indywidualizacji. Praca z dziećmi na zajęciach przynosiła oczekiwane efekty. Każde dziecko odnosiło sukces. Dzieci te wyróżniają się wiedzą matematyczną, dobrze współpracują w zespole, dostrzegają informacje matematyczne w życiu codziennym. Kształtują pewność wiary w siebie oraz postawę aktywności i przedsiębiorczości.

 

Matematyka a logiczne myślenie: Uczniowie zapoznali się z historią matematyki poprzez pryzmat osiągnięć najsłynniejszych matematyków w szczególności starożytnych. Wiadomości na ten temat wyszukali w multimediach. Poznali też podstawowe działania na zbiorach (diagramy Venna). Dużo frajdy dało dzieciom konstruowanie brył przestrzennych z figur płaskich, czyli ich siatek. Przy okazji uczestnicy zajęć poznali też bryły obrotowe. Kolejnym etapem poszerzania i praktycznego wykorzystania matematyki były elementarne wiadomości z teorii liczb i ich podzielności. Efekt tych działań to poznanie i wykorzystanie klasycznych najbardziej znanych algorytmów, w tym algorytmu Euklidesa i „Sita Eratostenesa”. Jedną z ciekawszych grupą zajęć były te, dotyczące rozwiązywania łamigłówek, krzyżówek matematycznych, rebusów czy gier logicznych. Dzieci mogły się tu wykazać pomysłowością, logiką myślenia i wnioskowaniem. Bardzo atrakcyjnymi zajęciami były te z wykorzystaniem komputerów i dotyczące tangramów (chińskiej sztuki układania figur z określonych figur geometrycznych). Na zajęciach koła matematycznego zajęliśmy się również praktycznymi zadaniami dotyczącymi drogi, prędkości i czasu, wykorzystywaliśmy diagramy do interpretowania prawdziwych danych statystycznych oraz poznaliśmy zasady oprocentowania lokat i kredytów bankowych. Część zajęć poświęciliśmy na rozwiązywanie różnych zadań konkursowych w celu przygotowania się do konkursów matematycznych. Na zajęciach tych uczniowie rozwijali swoje zdolności oraz doskonalili swoje umiejętności. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach mogli poszerzyć zakres wiedzy oraz rozwijać twórcze myślenie, rozbudzać ciekawość poznawczą. Uczestnicy w pełni wykorzystywali własne możliwości, byli kreatywni, podejmowali się nowych działań. Z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach. Na zajęciach często korzystaliśmy z pracowni, pomocy naukowych i tablicy multimedialnej oraz oprogramowania matematycznego zakupionych do realizacji naszego programu. Prowadząc zajęcia kładłem szczególny nacisk na kształtowanie u chłopców i dziewcząt poczucia równości i niestereotypowego myślenia i postrzegania ról kobiecych i męskich.

 

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego: Wyodrębniono II grupy uczniów, grupa I, na którą składali się uczniowie klas IV i V, oraz grupa II, na którą składali się uczniowie klas VI i VII. Dla obu grup realizowano przygotowane wcześniej dwa, zupełnie niezależne programy, zgodne z nową podstawą programową, określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku. Zajęcia miały jednak zupełnie inny charakter niż w roku ubiegłym. Opierały się głównie w oparciu o nowe, dostępne, multimedialne narzędzia służące do nauki języków obcych. Wprowadzenie tego typu innowacyjnych rozwiązań a bardzo dużym stopniu wpłynęło na motywację uczniów i bardzo ułatwiło proce przyswajania wiedzy z zakresu języka obcego. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Zajęcia odbywały się w oparciu o takie platformy edukacyjne jak Quizlet, czy Kahoot, które stały się niezwykle popularnymi i chętnie wykorzystywanymi narzędziami do nauki w szkołach na całym świcie.  W dobie XXI wieku, gdzie dostęp do Internetu stanowi podstawę funkcjonowania zarówno nauczycieli jak i uczniów, rozwiązanie to stało się niezwykle trafne i bardzo rozwijające. Po pierwszym półroczu u uczniów zaobserwowano poprawę wymowy, szerszy zasób słownictwa oraz znacznie większą wiedzę z zakresu języka funkcjonalnego, oraz gramatyki.

 

Zajęcia metodą eksperymentu z przyrody: Podczas zajęć realizowanych w ramach projektu uczniowie poprzez zabawę poszerzają swoją wiedzę z zakresy przedmiotów przyrodniczych. Podjęte działania były dostosowane do możliwości edukacyjnych uczniów i służyły realizacji założonych celów. Poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i środków dydaktycznych uczniowie spędzali czas bawiąc się i jednocześnie ucząc. Młodzież uczestnicząc w zajęciach rozbudza i kształtuje umiejętności poznawcze, ćwiczy zdolności opisywania i wyjaśniania zjawisk występujących w przyrodzie, związków przyrody ożywionej i nieożywionej oraz odniesienia ich do działalności człowieka. Zajęcia pomagają uczniom zrozumieć sens i przyczynę istnienia, a także wykorzystać istniejące zjawiska w praktyce. Uczniowie, w sposób praktyczny, uczą się również o tym, jakich konsekwencji swoich działań mogą spodziewać się, wobec środowiska przyrodniczego. Uczniowie bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w spotkaniach. Chętnie się do nich przygotowują i wykonują zaplanowane doświadczenia. Udział uczniów w zajęciach umożliwia im rozbudzanie w nich kreatywności, otwartości oraz komunikacji. Dzieci pracując w zespole, ćwiczą umiejętności współpracy, a także samo prezentacji podczas realizacji działań projektu i prezentacji osiągniętych celów. Młodzież, poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, zdobywa również wiedzę, umiejętności oraz świadomość wpływu ich codziennych działań, przyzwyczajeń i nawyków na stan środowiska naturalnego.

 

 Zajęcia kreatywne myślenie gr. I: W zajęciach zajęć realizowanych w ramach projektu uczestniczyło 8 osób, 4 dziewczynki i 4 chłopców , wszyscy uczniowie chodzą do klasy II. Głównym celem zajęć było rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych. Uczniowie rozwijali i poszerzali wiadomości zdobyte na lekcjach oraz doskonalili pamięć

i abstrakcyjne myślenie. Rozwiązywane zadania praktyczne wymagały analizowania treści, poszukiwania różnych i nietypowych rozwiązań. Uczniowie interpretowali informacje, wyciągali wnioski poparte poprawnym rozumowaniem, a następnie prezentowali je przed uczestnikami zajęć w sposób zrozumiały i czytelny. Zainteresowaniem cieszyły się gry dydaktyczne, m.in. Sudoku, Matematyczne bingo, Jaką jestem liczbą? W czasie zajęć wykorzystywane były roboty edukacyjne – zadaniem uczniów było odkodowanie oraz zakodowanie tras dla robota. Udział w zajęciach sprzyja rozwijaniu umiejętności matematycznych, jak i kształtowaniu postaw społecznych. Uczniowie byli wdrażani do pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego.

 

Zajęcia kreatywne myślenie gr. II: Na zajęcia uczęszczało po 8 uczniów, z klasy 3. W tym roku szkolnym działania podczas zajęć to eksperymenty przyrodnie, gry matematyczno – przyrodnicze, które rozwijają procesy myślowe i pozwalają na spontaniczność rozwiązań. Ponadto podczas zajęć uczniowie poszerzają i pogłębiają wiadomości i umiejętności matematyczne, doskonalą kreatywne myślenie, rozwijali pomysłowość w myśleniu i działaniu, wykonują proste doświadczenia, formułują wnioski. W wyniku realizacji programu uczniowie nauczyli się aktywnego udziału w doświadczeniach, zadawania pytań i wyciągania wnioski z eksperymentów, prezentowania własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych kolegów.

We Wrocławskim Parku Technologicznym

Dnia 6 listopada 2018 roku nasi uczniowie wraz z nauczycielami Karoliną Nowak i Magdaleną Pisulską pojechali na wycieczkę do Wrocławskiego Parku Technologicznego w ramach projektu „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”. Celem wjazdu było wzięcie udziału w warsztatach proponowanych przez WPT, które jest miejscem łączącym naukę i biznes z zaawansowanymi technologiami. Wrocławski Park Technologiczny to nowoczesne zaplecze badawczo-rozwojowe, na które składają się nowoczesne laboratoria produkcyjne lub biurowe, a także rozbudowana sieć networkingowa. W dużym skrócie WPT wspiera innowacje i pomaga w przekształceniu ich w ogromny sukces. Uczniowie mieli okazję ten jeden raz stać się jego częścią. Na miejscu podzieleni zostali na dwie grupy czternastoosobowe. Jedna z nich wzięła udział w zajęciach z zakresu „laboratorium na wesoło”, a druga grupa uczestniczyła w zajęciach z przedsiębiorczości. „Laboratorium na wesoło” odbyło się w rytm myśli, która od zawsze przyświecała twórcom WPT – od pomysłu do produktu. Uczestnicy warsztatów mieli wykonać eksperyment. Meritum był superabsorbent, czyli niezwykle chłonny polimer, który znajdował się wewnątrz pampersa. Młodzi naukowcy przy użyciu pampersowego polimeru, wody i barwników, tworzyli swoje własne, zupełnie indywidualne prace. W niewielkim czasie, drobiny różnokolorowych barwników zamieniały się w bardzo twórcze prace naszych małych laborantów. Na każdej tacy z polimerem powstawały prawdziwe dzieła sztuki, począwszy od zwierząt, poprzez ludzi, a skończywszy na krajobrazach i różnych postaciach. Każdy kreował z wyobraźni. Druga grupa, starszych uczniów, wzięła udział w zajęciach „na poważnie”, zetknęli się z prawdziwą „przedsiębiorczością”. Co to w praktyce miało oznaczać? Zajęcia miały na celu umożliwić uczniom bezpośrednie zetknięcie się ze światem biznesu. Tak, właśnie uczestnicy zajęć zamienili się na 60 minut w prawdziwych przedsiębiorców, a zadaniem ich było zaprojektowanie i wymyślenie innowacyjnego, wielofunkcyjnego urządzenia wspomagającego naukę, które będzie spełniało konkretne kryteria. Podzieleni na mniejsze grupy przedsiębiorcy zabrali się do pracy, od projektu do wykonania. Efekt końcowy był zadziwiający, każda z grup miała do zaproponowania coś zupełnie innego, swój wynalazek, który spełniał wszelkie kryteria. Podczas tych zajęć uczniowie poznali wady i zalety prowadzenia innowacyjnego biznesu, dowiedzieli się skąd czerpać motywacje do tworzenia nowych rozwiązań, a przede wszystkim jakie wyzwania stoją przed młodymi przedsiębiorcami. Uczestnicy obu grup chętnie i z zaangażowaniem wzięli udział w warsztatach, wykonywali bardzo ciekawe zadania, pobudzali swoją kreatywność, rozwijali wyobraźnię, a także możliwości wyrażania siebie. Mało tego, praca w pomieszanych wiekowo grupach wpłynęła bardzo pozytywnie na wzajemne relacje rówieśników. Ćwiczenia w grupie pozwoliły dzieciom na wyrażanie swoich emocji pozytywnych oraz negatywnych ukazując przy tym możliwości reagowania na stres i sytuacje trudne.  Wszyscy uczestnicy wyjazdu wrócili wyczerpani, ale spełnieni i szczęśliwi z bagażem nowych doświadczeń i pomysłami na nudę i przyszły biznes.

Podsumowanie realizacji projektu w roku szkolnym 2017/18

W roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siedlcach rozpoczęła realizację projektu „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych w szkołach Gminy Lubin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach programu prowadzone są dodatkowe zajęcia m.in. z zakresu: nauki języków obcych; nauk matematyczno ‐ przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu. Zorganizowane zostanie szkolenia w zakresie wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, kształtowania kompetencji kluczowych uczniów oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doposażone zostaną pracownie: matematyczna i przyrodnicza w sprzęt niezbędny do prowadzenia innowacyjnych zajęć metodą eksperymentu.

Zorganizowano wycieczkę 30 uczestników projektu z klas 1-4 do Centrum Edukacyjnego Wrocławski Park Technologiczny na zajęcia „Kolorowe laboratorium”.

Programem objętych zostało 55 uczniów z klas IV – VII i 24 uczniów z klas I – III (łącznie 79 osób) oraz 10 nauczycieli. Realizowanych było 12 różnorodnych zajęć:

Lp

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko prowadzącego

Ilość uczniów

Ilość zrealizowanych zajęć

1

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego Gr I i II

Magdalena Pisulska

8+8

15+15

2

Zajęcia rozwijające z przyrody

Ewa Sukiennik

8

30

3

Zajęcia wyrównawcze z przyrody

Ewa Sukiennik

8

15

4

Zajęcia metodą eksperymentu z przyrody

Ewa Sukiennik

8

30

5

Zajęcia rozwijające z matematyki Gr I i II

Kinga Asmus – Kożuszek

8+8

15+15

6

Matematyka a logiczne myślenie

Kinga Asmus - Kożuszek

8

30

7

Kreatywne myślenie Gr I i II

Barbara Szkudlarek

8+8

30+30

8

Przyroda metodą eksperymentu

Anna Rogalska

8

30

9

Zajęcia psychoedukacyjne

Karolina Nowak

8

12

 

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia przeprowadzili diagnozy umiejętności kluczowych. Na ich podstawie opracowali raport oraz indywidualne ścieżki rozwoju dla każdego ucznia. Diagnozę tą powtórzyli po zakończeniu cyklu zajęć wykazując, że uczniowie osiągnęli rozwój swoich umiejętności kluczowych.

Zajęcia psychoedukacyjne: Badania diagnozy końcowej wykazały, iż jest znaczny postęp z samokontrolą i radzeniem sobie z agresją. Współpraca w grupie i relacje z rówieśnikami poprawiły się, natomiast w dalszym ciągu należy nad tym pracować. Jeśli chodzi o przestrzeganie zasad i norm to u większości uczniów uległo poprawie, chociaż nadal należy wpajać uczniom zasady i normy, by uzyskać prawidłowość funkcjonowania.

Zajęcia rozwijające z matematyki Gr I: Wskaźniki wszystkich badanych umiejętności wzrosły. Ogólny wzrost wyników wynosi 22,6%. Największy wzrost wykazuje umiejętność wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji (o 32,5%) oraz wykorzystanie i tworzenie informacji (o 24,5%). Pozostałe umiejętności wykazują postęp o 19% sprawność rachunkowa oraz o 16% rozumowanie i argumenatcja.

Zajęcia rozwijające z matematyki Gr II: Wskaźniki wszystkich badanych umiejętności wzrosły. Ogólny wzrost wyników wynosi 10,2%. Największy wzrost wykazuje umiejętność wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji (o 13%) oraz sprawność rachunkowa (o 12%). Pozostałe umiejętności wykazują postęp o 8,5% wykorzystanie i tworzenie informacji oraz o 7,3% rozumowanie i argumenatcja.

Matematyka a logiczne myślenie: Wskaźniki wszystkich badanych umiejętności wzrosły. Ogólny wzrost wyników wynosi 31,6%. Największy wzrost wykazuje umiejętność sprawność rachunkowa (o 32,5%) oraz rozumowanie i argumenatcja (o 37,5%). Pozostałe umiejętności wykazują postęp o 9,5% wykorzystanie i tworzenie informacji oraz o 16,6% wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

Zajęcia rozwijające z przyrody: Badania diagnostyczne wykazały wzrost takich umiejętności jak: czytanie o 37%, pisanie o 56%, rozumowanie o 15% oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce o 39%.

Zajęcia wyrównawcze z przyrody: Realizacja celów projektu pozwoliła na postęp w opanowaniu umiejętności kluczowych. Czytanie o 71%, rozumowanie o 30% oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce o 18%. Ogólny poziom umiejętności wzrósł o 30%.

Zajęcia metodą eksperymentu z przyrody: Przeprowadzone badania diagnostyczne potwierdzają wzrost opanowania umiejętności kluczowych. Największy postęp uczniowie wykazali w umiejętności wykorzystanie wiedzy w praktyce (o 33%). Postęp wykazały również umiejętności czytanie o 18% oraz pisanie o 7%.

Przyroda metodą eksperymentu klasa 3: Wyniki diagnozy końcowej wykazują duży procent opanowania umiejętności o charakterze matematyczno – przyrodniczym. Większość uczniów osiągnęła wynik powyżej 90% co może wskazywać na bardzo dobre opanowanie wiadomości i umiejętności w badanych obszarach. Wzrost wyników uczniów wyniósł 31%.

Przyroda metodą eksperymentu klasa 1 i klasa 2: Poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i środków dydaktycznych uczniowie spędzali czas bawiąc się i jednocześnie ucząc. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość poszerzania i pogłębiania wiadomości i umiejętności matematycznych, doskonalili   kreatywne myślenie matematyczne, rozwijali pomysłowość w myśleniu i działaniu. Dobór zadań sprzyjał samodzielnemu i logicznemu myśleniu, a także rozwijał ich zdolności i zainteresowania. Bardziej zrozumieli celowość uczenia się matematyki, wykorzystania jej w praktyce. W wyniku realizacji programu uczniowie nauczyli się: rozwijać swoje matematyczne zainteresowania, doskonalić umiejętności przewidywania i myślenia logicznego, kształtować pamięć i myślenie abstrakcyjne, współpracować w grupie, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, rozmawiać o matematyce. Wyniki badań diagnostycznych wskazują wzrost kształtowanych umiejętności w klasie 1 o 29%, natomiast w klasie 2 o 13%.

**Jesteś tutaj: **Home Projekty Rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych i językowych