Zarządzenie Dyrektora z dnia 1 września

 

Zarządzenie nr 16/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach

z dnia 1 września 2020 r.

 

w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza                            w Siedlcach w czasie epidemii

 

 

§ 1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza               w Siedlcach, zwanej dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r., zwanych dalej „wytycznymi”.

 

§ 2.

Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres **Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.** , kontaktować się  telefonicznie  pod numer 76 844 93 01 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
 1. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres **Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.** lub telefonicznie  pod numerem 76 844 93 01 , a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
 2. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w dniach: wtorek, środa w godz. od 8.30 do 10.00.

§3.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
 1. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły (obowiązkowo z zakryciem nosa i ust).
 2. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły spsiedlce.pl dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia, jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 3. Budynek szkoły został podzielony na trzy strefy (ucznia, rodzica, żywienia) i dla każdej  z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.
 4. Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań na stanowisku pracy  w jednej ze stref wymienionych w punkcie 4.
 5. W czasie zajęć szkolnych, po każdej lekcji bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety i inne.
 6. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów a uczniowie obowiązkowo myją  i dezynfekują ręce.
 7. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 8. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
 9. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
 10. Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w sali 09, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów, a w punktach przedszkolnych – w wyznaczonej strefie.
 11. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych rodziców/opiekunów, którzy zapewniających szybką komunikację w przypadku wystąpienia objawów chorobowych ucznia/dziecka  w szkole.
 12. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

 

§ 4.

Rodzice

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne, należą
  do strefy rodzica i oznaczone są plakatami informacyjnymi.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica mogą przebywać nie więcej
  niż 3 osoby.
 3. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 4. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 5. Na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun ucznia i przebywać wyłącznie w strefie rodzica. 
 6. W ramach przedszkolnej adaptacji, rodzice dzieci 3- letnich w okresie od 1.09.2020    do 18.09.2020  mogą wspomóc swoje dziecko w przebraniu się w szatni.
 7. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-6.

 

§ 5.

Uczniowie

 1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie, należą do strefy ucznia.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Podczas przebywania w częściach wspólnych (korytarze, świetlica, szatnie, biblioteka, w drodze do stołówki) obowiązują maseczki/ przyłbice.
 4. Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną szatnię, szafki i część korytarza szkolnego, które są oznaczone informacją, dla kogo są przeznaczone.
 5. Po wyjściu z szatni, przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są dokładnie umyć ręce.
 6. Wyposażenie sal lekcyjnych dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 7. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
 8. Wychowawcy klas I-III ustalają szczegółowe zasady spożywania drugiego śniadania, zasad przechowywania podręczników i przyborów szkolnych.
 9. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu.
 10. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 11. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi
  i dezynfekowania sanitariatów.

§ 6.

Zasady korzystania z sali gimnastycznej terenów zielonych i boiska szkolnego

 1. Na boisku szkolnym i terenach zielonych grupy uczniów mogą przebywać
  z zachowaniem poniższych zaleceń.
 2. Po każdej grupie urządzenia terenowe będą dezynfekowane lub myte detergentem. Jeśli nie będzie takiej możliwości, urządzenia terenowe zostaną czasowo wyłączone z użytkowania i zabezpieczone taśmą.
 1. Po powrocie z boiska dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 2. Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z przyszkolnych terenów zielonych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 3. W sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 4. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony  z użyciem detergentu lub dezynfekowany; jeżeli nie będzie takich możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 5. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 

§ 7.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Nakazuje się zachować odstęp odstęp 1,5 m pomiędzy korzystającymi z biblioteki w trakcie wypożyczeń  i zwrotów. 
 2. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie harmonogramem pracy biblioteki szkolnej  umieszczonym na drzwiach biblioteki szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.
 4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie - 2  osoby.
 5. Nie ma możliwości korzystania z czytelni ani stanowisk komputerowych. 
 6. Przeprowadza się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub innych używanych elementów wyposażenia.
 7. Na czas pandemii w bibliotece podczas wypożyczeni i zwrotów przebywać będą tylko uczniowie jednego oddziału.
 8. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki podaje i odbiera wyłącznie pracownik biblioteki. 
 9. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu
 10. Wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione osobiście lub elektronicznie.

W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki w wybrany sposób:

-napisać w dzienniku elektronicznym tytuł zamawianej książki, imię i nazwisko autora, swoje imię i nazwisko oraz klasę,

-osobiście każdego dnia, w godzinach pracy biblioteki poprzez wrzucenie kartki
z opisanym zamówieniem (tytuł książki, imię i nazwisko autora) do specjalnej skrzynki, która umieszczona będzie przy wejściu do biblioteki.

 1. Uczniowie klas 1-3 korzystają z biblioteki pod opieką wychowawcy klasy w czasie godzin lekcyjnych.
 2. Uczniowie klas 4-8 przychodzą do biblioteki w czasie dla nich wyznaczonym.
 3. Zwracane książki powinny być podpisane (kto oddaje imię i nazwisko oraz klasę)
  i odłożone na stolik lub do pudła czy skrzyni.
 4. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, jeśli  leżały na nim książki zanim trafiły do wyznaczonej skrzyni lub pudła. 
 5. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, stoliki oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze

§ 8.

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów    bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze        do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. Dzieci ze świetlicy są odbierane wyjściem ewakuacyjnym znajdującym się w świetlicy.  
 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach do tego wyznaczonych. Należy unikać zmiany pomieszczeń oraz wymiany uczniów w grupach świetlicowych.
 4. Należy tak organizować i koordynować zajęcia aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra). W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu.  
 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk – przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Przynosimy do szkoły tylko rzeczy niezbędne. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
 7. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych, umywalki i kranu oraz sprzętu sportowego.
 8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną (ze szczególnym uwzględnieniem chorób górnych dróg oddechowych), w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, jest zobowiązany odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie powiadamia rodziców o konieczności jak najszybszego odebrania ucznia ze szkoły.
 9. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywają się  na zasadach tożsamych z przyjętymi w placówce ze szczególnym naciskiem na kontakty umożliwiające zachowanie wymaganego dystansu (dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny).

§ 9.

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

 1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
 • Ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
 • Zachować odległość stanowisk pracy,
 • Stosować środki ochrony osobistej
 1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
 2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezeceństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii
 3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
 4. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rak poprzez mycie i dezynfekcje, między innymi:
 • przed rozpoczęciem pracy,
 • przed kontaktem z żywością,  która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 • po zajmowaniu się odpadami, śmieciami
 • po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
 • po jedzeniu, piciu
 1. Posiłki wydawane są wg harmonogramu, zgodnie z którym uczniowie w stołówce przebywają pod opieką nauczyciela w reżimie sanitarnym.
 2. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków
  i nauczyciele wyznaczeni do opieki z uczniami.
 3. Przed wejściem do stołówki uczniowie maja obowiązek umycia rąk.
 4. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i sztućce oraz odbiera naczynia.
 5. Posiłki obierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczycie opiekujący się grupą.
 6. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci do okienka „zwrot naczyń”, skąd i na bieżąco odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
 7. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

 

§ 10.

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

 1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
 2. Przywożony towar - produkty spożywcze - muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.
 3. Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony magazynów kuchennych.
 4. Dokumenty dostawy: faktury, etykiety, dowody dostawy itp. powinny znajdować się  w kopercie wraz z towarem, umieszczone w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu.
 5. Po dostarczeniu towaru dostawca telefonicznie informuje o dostawie, tak aby pracownik mógł odebrać towar.
 6. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio
  z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.


 § 11.

Korespondencja

 1. Wszelka korespondencja kierowana do szkoły podlega 48-godzinnej kwarantannie.
 2. W przypadkach pilnych pracownik dyżurujący przy wejściu do budynku powiadamia pracownika sekretariatu o potrzebie kontaktu z zainteresowanym.

 

§ 12.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka,      nie przyprowadzają dziecka do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium w sali 09, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium   jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. Nauczyciele wyznaczeni do pracy w izolatorium nie mają przydzielonych zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
 7. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów pranych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 8. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Lubinie (nr tel. 76 8466700 lub 76 8466701) oraz organ prowadzący szkołę.
 9. Rodzic jest zobowiązany odebrać telefon od pracowników szkoły w godzinach nauki dziecka. Tym samym zobowiązuje się rodzica do podania dwóch numerów kontaktowych, pod którymi będzie on dostępny.
 10. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym
  i o podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników szkoły.
 11. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu.
 12. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

§ 13.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u pracownika

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt 2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 14.

Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza
  w Siedlcach został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor
  w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

 

 

 

**Jesteś tutaj: **Home Procedury Zarządzenie Dyrektora z dnia 1 września