Terminy rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

(zgodnie z Zarządzeniem Nr 549/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 14.01.2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2020/2021)

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające

Terminy

Czynności

do 28 lutego 2020r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

do 04 marca 2020r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz podanie
do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 09 marca 2020r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 12 marca 2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające

od 04 maja do 21 sierpnia 2020r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 25 sierpnia 2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 27 sierpnia 2020r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 31 sierpnia 2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

W przypadku, kiedy dany termin wypada lub upływa w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy,
termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice !
Do 28 lutego 2020 r. należy złożyć kartę zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej, dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,  a do 09 marca 2020 r. oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka.

Składanie wniosków kandydatów spoza Gminy Lubin odbywać się będzie wg harmonogramu.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu 76 844 93 01.

OBWÓD SZKOLNY

Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach należą miejscowości: Siedlce, Czerniec, Dąbrowa Górna, Księginice, Ustronie, Zalesie, Składowice, Gola, Miroszowice.

Zasady rekrutacji

1.Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia dziecka.

2.Dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

3.W przypadku, gdy liczba wniosków, o których mowa w ust.2  jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

4.Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły określonych oddziałów klasowych podejmuje dyrektor szkoły.

5.W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. 

Pliki do pobrania:

Uchwała na XLVII/306/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 23 marca 2017 roku - zawiera kryteria punktowe

Uchwała 

Zgłoszenie dziecka do szkoły - dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły - dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły 

Oświadczenie woli

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki

Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o wsparciu rodziny

Oświadczenie o zamieszkiwaniu i wspieraniu w opiece

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zatrudnieniu

Rezygnacja z przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Kryteria

Rekrutacja do oddziałów i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice!

 

Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2020/2021. Rodzice dzieci już uczęszczających do naszych oddziałów i punktów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 chcą dalej kontynuować u nas wychowanie przedszkolne swoich dzieci proszeni są o wypełnienie deklaracji o kontynuacji. Druki można pobrać ze strony www szkoły, w sekretariacie lub u wychowawców.

Termin składania deklaracji - do 31 stycznia 2020 r.

Przyjmowanie wniosków od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do oddziału lub punktu odbywać się będzie w terminie od 10 lutego do 28 lutego 2020 r.  Składanie wniosków kandydatów spoza Gminy Lubin odbywać się będzie w postępowaniu uzupełniającym tj. od 04 maja do 05 czerwca 2020 r. Deklaracje i wnioski przyjmuje sekretarz szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu 76 844 93 01.

Uwaga ważne! Dodatkowo należy złożyć oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka -termin do 18 marca 2020 r.

 

Pliki do pobrania:

 

Uchwała na XLVII/306/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 23 marca 2017 roku - zawiera kryteria punktowe

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania

Oświadczenie woli oddział przedszkolny

Rezygnacja z przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Terminy

Termin składania deklaracji - do 31 stycznia 2020 r.

Przyjmowanie wniosków od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do oddziału lub punktu odbywać się będzie w terminie od 10 lutego do 28 lutego 2020 r.  Składanie wniosków kandydatów spoza Gminy Lubin odbywać się będzie w postępowaniu uzupełniającym tj. od 04 maja do 05 czerwca 2020 r. Deklaracje i wnioski przyjmuje sekretarz szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu 76 844 93 01.

Uwaga ważne! Dodatkowo należy złożyć oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka -termin do 18 marca 2020 r.

 

**Więcej artykułów…**