Zasady i kryteria

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Rodzice !


Do 28 lutego 2021 r. należy złożyć kartę zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej, dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły lub wniosku o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dziecka spoza Gminy Lubin.

Do 8 marca 2021 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Pozostałe czynności rekrutacyjne odbywają się wg harmonogramu.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu 76 844 93 01.

OBWÓD SZKOLNY

Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach należą miejscowości: Siedlce, Czerniec, Dąbrowa Górna, Księginice, Ustronie, Zalesie, Składowice, Gola, Miroszowice.

Zasady rekrutacji

1.Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia dziecka.

2.Dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

3.W przypadku, gdy liczba wniosków, o których mowa w ust.2  jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

4.Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły określonych oddziałów klasowych podejmuje dyrektor szkoły.

5.W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

**Jesteś tutaj: **Home Kl. I szkoły podstawowej Zasady i kryteria