„RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza przystąpiła do programu „RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE
UCZNIÓW WIEJSKIEJ GMINY LUBIN”

Od 1 października 2009 r. Gmina Lubin realizuje projekt pt. „RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE
UCZNIÓW WIEJSKIEJ GMINY LUBIN”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czas realizacji projektu wynosi 24 miesiące, tj. do 30.09.2011 r.
Projekt realizowany jest w ramach:
· Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
· Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
· Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,
· Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róSnic w jakości usług
edukacyjnych”.
Całkowita wartość projektu - 1 009 700,00 zł.
Wnioskowane dofinansowanie – 1 009 700,00 zł (tj. 100 % wartości projektu).
Projekt polega na zapewnieniu kompleksowego wsparcia dzieciom uczęszczającym do Szkół
Podstawowych w Krzeczynie Wielkim, Szklarach Górnych, Raszówce, Siedlcach, Niemstowie oraz Filii
w Osieku i obejmuje:
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów klas I – III (zajęcia
zintegrowane i logopedyczne) oraz uczniów klas IV – VI (zajęcia z języka obcego, matematyki,
j. polskiego i logopedyczne),
- doradztwo z zakresu radzenia sobie z niepowodzeniami szkolnymi, stresem, agresją, dyskryminacją,
uzależnieniami, itp.

**Jesteś tutaj: **Home Aktualności Rok szkolny 2009-2010 „RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE